/
  • Digitale Algemene ledenvergadering

   T.a.v. alle leden van AV Spirit

   Net zoals vorig jaar zullen we i.v.m. corona een digitale Algemene ledenvergadering houden. Deze zal maandagavond 13 december 2021 om 20:00 uur van start gaan. Alle leden krijgen hiervoor uitleg en een link opgestuurd via e-mail. Heeft u niets ontvangen neem dan s.v.p. even contact op met de secretaris op onderstaand mailadres.

  • Ma 13 dec 2021 om 20:00 uur

   Wij willen u vragen om dit tijdstip vast in uw agenda te zetten. Aan de rechter kant vind u alvast de agenda van de ALV. Tevens krijgt u, via een e-mail inzage in de financiele stukken zoals ze tijdens de ALV behandeld zullen worden en de notulen van de vorige ALV.

   U zult voor de start van de ALV via de mail nog een uitnodiging krijgen waarmee u kunt deelnemen aan deze vergadering. In deze uitnodiging zal tevens vermeld worden hoe de digitale vergadering zal verlopen. Mocht u nog vragen hebben kunt u ons een mail sturen via: ALV @ AVSpiritLelystad.nl

   Met sportieve groet,
   Namens het bestuur van AV Spirit,

   Jeffrey Fernhout,
   Voorzitter.

  • Agenda digitale ALV

   1. Opening en vaststelling agenda
   - Uitleg protocol digitaal vergaderen
   2. Notulen algemene ledenvergadering 23 november 2020 *
   3. Terugblik op het afgelopen verenigingsjaar (stand van zaken n.a.v. corona)
   4. Jaarverslag 2020 / verloop 2021 / begroting 2022 *
   5. Nieuw lid kascommissie
   6. Voorstel tot wijziging van de statuten naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) *
   7. Renovatie baan
   8. Diversen:
   - nieuwe sponsoren 2Move&More, Bijl Orthopedie, Run2Day Almere en Schlepers Cultuurtechniek bv
   - jubileum AV Spirit 1972-2022
   - status led-verlichting
   9. Afscheid vrijwilligers
   10. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
   11. Sluiting