/
  • Algemene ledenvergadering AV Spirit

   Alle AV Spirit leden zijn uitgenodigd voor de Algemene ledenvergadering (ALV) op woensdag 14 juni 2023 om 21:00 uur. Op de ALV worden het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur. Alle leden van AV Spirit zijn welkom en hebben stemrecht op de ALV.

  • Woensdag 14 juni 2023 om 21:00 uur

   Wij willen u vragen om dit tijdstip vast in uw agenda te zetten. Alle clubleden krijgen e-mail inzage in de financiele stukken zoals ze tijdens de ALV behandeld zullen worden en de notulen van de vorige ALV. Indien u lid bent maar deze mail niet heeft ontvangen, neem even contact met ons op via onderstaand adres.

   Het overleg zal plaatsvinden in het clubgebouw van AV Spirit aan de Sportparkweg 2, 8223 PB Lelystad.

   Mocht u nog vragen hebben kunt u ons een mail sturen via: ALV (at) AVSpiritLelystad.nl (zie ook de contact-pagina).

   Met sportieve groet,
   Namens het bestuur van AV Spirit.

  • ALV Agenda

   1. Opening en vaststelling agenda
   2. Notulen algemene ledenvergadering op 14 dec 2022
   3. Terugblik op verenigingsjaar periode 14-12-2022 tot 14-06-2023
   4.

   Financiële zaken; begroting, decharge, benoeming kascommissie;
   a. definitief overzicht winst en verlies 2022
   b. balans tot en met 31-12-2022
   c. aantekeningen t.a.v. jaarverslag 2022
   Toelichting door Penningmeester.

   5. Voordracht en benoeming secretaris.
   De ALV wordt verzocht in te stemmen met de benoeming van Jan Boogaard tot secretaris van AV Spirit.
   6. Accommodatie:
   - stand van zaken baankeuring
   7. Komende activiteiten
   a. Lelystad CityRun (verantwoording beslissing)
   b. Jubileum;
   Toelichting feestavond op 7 oktober a.s. voor volwassenen en activiteit voor jeugd en kinderen
   8.

   Presentatie vrijwilligerscommissie initiatief werving vrijwilligers
   Toelichting door vrijwilligerscommissie van plan bemensing enkele commissies en werving van vrijwilligers voor structurele en tijdelijke taken.

   9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
   10. Sluiting
  • Toevoegen aan uw agenda:


   Klik op onderstaande icoon om een ics-bestand te downloaden om de afspraak te importeren in Outlook of andere agenda app of klik op de button om het aan uw Google Agenda toe te voegen.