/
  • Privacyverklaring AV Spirit Lelystad

    

   Dit is de privacyverklaring van AV Spirit Lelystad, gevestigd te Lelystad. AV Spirit Lelystad, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 40060059, hierna te noemen: 'de Vereniging`. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons.

   Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@avspiritlelystad.nl In onderstaande tabel (verwerkingsregister) kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

   Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers Betrokken systemen
   Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.
   • Voornaam
   • Achternaam
   • Adres
   • Geboortedatum
   • Telefoonnummer
   • E-mail adres
   Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Daarna worden de gegevens opgeslagen in een database voor oudleden
   • Ledenadministrateur
   • Sportlink
   Financiële administratie
   • Voornaam
   • Achternaam
   • Bankgegevens
   • Betaalgegevens
   • Factuurbedrag
   • Achterstallige betalingen AV Spirit
   Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
   • Penningmeester
   • Team financiële administratie
   • Sportlink
   • Excel
   • Email
   Database vrijwilligers
   • Voornaam
   • Achternaam
   • Mailadres
   • Telefoonnummer
   • Leeftijd
   • Functie
   • Diploma’s bond
   Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst
   • vrijwilligerscoordinator
   • Sportlink
   • Excel
   • Email
   Informeren trainers over aanwezigen in de groepen
   • Voornaam
   • Achternaam
   • Geboortedatum
   • Telefoonnummer
   • Mailadres
   Noodzakelijk voor lidmaatschapscontrole Gedurende de looptijd van de overeenkomst
   • Trainerscoordinator
   • Groep jeugd (voor nood)
   • Groep wandelen

   Nb. Trainers kunnen zelf een lijst bijhouden van aanwezigen of communiceren via Social Media. Leden melden zich hiervoor op verzoek van de trainer aan. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van AV Spirit

   • Sportlink
   • Excel
   • Email
   Inschrijvingen bij wedstrijden
   • Voornaam
   • Achternaam
   • Geboortedatum
   • Bondsnummer
   • Mailadres
   • prestatie
   Noodzakelijk voor wedstrijdverloop  
   • Wedstrijdsecretariaat
   • Uitslagen worden breed gepubliceerd, bij inschrijving wordt hiervoor automatisch toestemming gegeven
   • Atletiek.nl
   • Inschrijven.nl
   Communicatie deelnemers evenementen
   • Voornaam
   • Achternaam
   • Mailadres
   PR voor evenement  
   • Beheerder van de database die verzameld wordt bij inschrijving bij een evenement. De toestemming hiertoe verloopt niet via AV Spirit. Het ledenbestand wordt derhalve niet aangewend voor deze PR doelen.
   • Geen
   Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief zonder commercieel doel
   • Voornaam
   • Achternaam
   • E-mailadres
   Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is.
   • Beheerder van de database die verzameld wordt bij inschrijving van een nieuwsbrief. De toestemming hiertoe verloopt niet via AV Spirit. Het ledenbestand wordt derhalve niet aangewend voor deze PR doelen.
   • Sportlink
   Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.
   • Voornaam
   • Achternaam
   • Adres
   • Telefoonnummer
   • E-mail adres
   Beheer ledenbestand Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.
   • Ledenadministrateur
   • Sportlink

   Cookies
   Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. AV Spirit gebruikt de website faciliteiten van sportlink. AV Spirit heeft geen eigen invloed op cookies en verwijst naar het statement van Sportlink.Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

   Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
   Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

   Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
   U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. U kunt via de ledenadministratie tevens digitale toegang verkrijgen tot uw gegevens door een wachtwoord aan te vragen.

   Beveiliging persoonsgegevens
   De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.De vereniging werkt hiertoe samen met Sportlink. Hiertoe is een overeenkomst gesloten. Op verzoek kunt u deze opvragen.

   Minderjarigen
   Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. Dit is voorzien in het lidmaatschapformulier.

   Links naar andere websites
   De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

   Wijziging van het privacy beleid
   De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

   Contactgegevens
   Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: Verantwoordelijke: C.R.J. van GelderE-mail: privacy@avpsiritlelystad.nl Telefoonnummer: 0320-213767

   Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
   Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.